مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

تلاش ها برای برگزاری اولین جام بین اللملی شهید خزعلی

نامه از طرف محمد حسن عالمی مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونها  به  علی خزعلی سرپرست مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی جهت  اعلام برنامه مجتمع شهید خزعلی لرستان برای  برگزاری اولین دوره جام بین اللملی شهید خزعلی