مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

برگزاری اولین دوره جام شهید خزعلی در شهرستان فسا

تیم زرد:صنعت نفت آبادان

تیم سفید:منتخب شهید خزعلی