مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

سایت اطلاع رسانی مجتمع فرهنگی ورزشی شهید خزعلی لرستان

لوح یادبود اولین دوره جام شهید خزعلی اردیبشهت ماه 1375